In the autumn of 2020, an enthusiastic group of students started researching the feasibility of a student investment fund at The Hague University of Applied Sciences: The Hague Student Investment Fund. They want to use the fund to invest in start-ups and scale-ups of students and alumni from The Hague University of Applied Sciences. The fund can be a hub in a network of entrepreneurs, students, the Hague region, alumni, financiers and lecturers.

With The Hague Student Investment Fund, the New Finance research group wants to set up and organise an investment fund of, for and by students. It should become a platform and education tool for financial and non-financial students of The Hague University of Applied Sciences. With the fund as an education tool, we can bring real life experience into the classroom. With the fund as a platform, we give students the opportunity to learn how to handle real money and risk in a live situation based on real-life cases. In addition, the fund can be a financing mechanism for the business plans of students and recent graduates.

The students who participate in setting up and organising The Hague Student Investment Fund are given the responsibility of scouting investment opportunities, securing funding, connecting with various degree programmes and being involved in marketing, administration, governance etc. So they are closely involved in every aspect of setting up an independent business. This project is an initiative of the New Finance research group. Researchers from the research group support the students. They want to give them a controlled environment in which they can handle risk and uncertainty, like in the real financial world. At the end of the 2020-2021 academic year, the students will have a business plan ready for the fund and will organise a pitch.

Every student can participate

Students from every degree programme can participate in this fund, even if they have no specific financial knowledge. Technical interest is useful. You can participate in various ways:

 • sign up as a volunteer;
 • enrol in the new elective module Student Investment Fund, offered by the New Finance research group and the Accountancy degree programme, earning 3 to 6 credits. Students participate on a project basis and have a lot of input; 
 • complete a specific assignment for their own degree programme that furthers the objective of setting up this fund;
 • take the minor 'Student Investment Funds' in the coming year;
 • do a graduation internship at the New Finance research group.

Research questions 

Those who participate in this fund via the elective module Student Investment Fund or via their own degree programme, formulate a research question in consultation with their (own) lecturer. Several research questions are conceivable. We mention just a few possibilities:

 • What start-ups do The Hague University of Applied Sciences students want to work with and how do they set these up?
 • To what extent can the fund contribute to entrepreneurship among students from non-business related degree programmes?
 • What type of activities will the fund invest in?
 • What funding sources are available: The Hague University of Applied Sciences, alumni, (regional) funds, entrepreneurs etc.?
 • What knowledge and skills are needed to promote entrepreneurship among students and recent graduates?
 • What funding sources can students access to generate growth capital?
 • What should be the legal structure of The Hague Student Investment Fund?
 • How can we ensure continuity when students change board positions?
 • What remuneration is appropriate for the role of student directors: study credits or internship remuneration?
 • What is the most appropriate supervisory structure for this fund?
 • What type of education and content is appropriate for setting up and managing The Hague Student Investment Fund?

Objectives for 2020-2021

At the start of the 2020-2021 academic year, we researched to what extent there is a need or support within The Hague University of Applied Sciences for a student-managed investment fund. We looked at comparable funds, held meetings with internal and external stakeholders and drafted a start-up document.

We determined the following 4 objectives for 2020-2021:

 • generate interest among students to set up and run The Hague Student Investment Fund;
 • organise a pitch event with prize money;
 • explore funding options;
 • write a business plan for The Hague Student Investment Fund.

Join us!

Are you a student or alumni of The Hague University of Applied Sciences, do you have an idea for a start-up and would you like to know more? 

The Hague Student Investment Fund is always looking for enthusiastic entrepreneurial students who want to help develop the fund. Who would like to be part of this challenging initiative. Who enjoy organising a pitch event and want to have a lot of input.

If you fit the profile, please contact us for information and explore the possibilities! Please send an email with your motivation and CV to Jan Hendrik van der Kooij, j.h.vanderkooij@hhs.nl. Even if you have already completed your credits, you can still participate. This will give you the opportunity to expand your network and gain interesting experience.

Intended duration of the project

This project started on 1 September 2019 and is expected to run until 31 December 2022, depending on the realisation of the fund.

Collaboration

Within The Hague University of Applied Sciences, the New Finance research group closely collaborates in this project with:

 • the Faculty Business, Finance & Marketing;
 • the Faculty Technology, Innovation & Society and
 • the Faculty IT & Design;
 • the elective module Student Investment Fund, organised with the Accountancy degree programme.  

Team

The research team that works on this project within the New Finance research group consists of the following people:

Jan Hendrik van der Kooij is leading this project on behalf of the New Finance research group. He is also a researcher with this research group and a lecturer in Finance, Strategy and Sustainabilty with the Faculty Business, Finance & Marketing.

 • Jan Hendrik van der Kooij
 • Martijn van der Linden
 • Martijn van der Linden is a New Finance professor.
 • Roy Wouters
 • Roy Wouters is an Accountancy student
 • Jordi Zoun
 • Jordi Zoun is a student in the Finance & Control degree programme
 • Manita Paauw
 • Manita Paauw is a student in the Accountancy degree programme
 • Merlijn van der Heijden
 • Merlijn van der Heijden is a student in the Accountancy degree programme

For more information:

https://www.dehaagsehogeschool.nl/onderzoek/kenniscentra/details/digital-operations-and-finance#actueel

 

Digital Operations and Finance tekening

Alle studenten kunnen meedoen

Studenten van alle opleidingen kunnen meedoen met dit fonds, ook als zij geen specifieke financiële voorkennis hebben. Technische interesse is wel handig. Meedoen kan op verschillende manieren:

 • door zich aan te melden als vrijwilliger;
 • door voor 3 tot 6 studiepunten de nieuwe keuzemodule Student Investment Fund te volgen, aangeboden door het lectoraat New Finance en de opleiding Accountancy. Studenten doen dat op projectbasis en hebben veel eigen inbreng;
 • door voor hun eigen opleiding een specifieke opdracht uit te voeren die past bij op doelstelling om dit fonds te helpen opzetten;
 • door het komende jaar de minor ‘Student Investment Funds’ te volgen;
 • door een afstudeerstage te doen bij het lectoraal New Finance.

Onderzoeksvragen

Wie via de keuzemodule Student Investment Fund of via de eigen opleiding meedoet met dit fonds, formuleert in overleg met de (eigen) docent een onderzoeksvraag. Er zijn verschillende onderzoeksvragen denkbaar. We noemen een aantal mogelijkheden:

 • Met welke start-ups willen studenten van De Haagse Hogeschool aan de slag en hoe slagen ze erin die op te zetten?
 • In hoeverre kan het fonds bijdragen aan ondernemerschap bij studenten van niet-businessgerelateerde opleidingen?
 • In welke type activiteiten gaat het fonds investeren?
 • Welke bronnen van funding zijn mogelijk: De Haagse Hogeschool, alumni, (regio-)fondsen, ondernemers etc.?
 • Welke kennis en kunde zijn nodig om ondernemerschap te stimuleren onder studenten en net afgestudeerden?
 • Welke bronnen van financiering kunnen studenten aanboren om groeikapitaal te genereren?
 • Welke juridische structuur moet The Hague Student Investment Fund krijgen?
 • Hoe kan de continuïteit worden gewaarborgd als studenten wisselen van bestuurspositie?
 • Welke vergoeding is passend bij de rol van student-bestuurders: studiepunten of stagevergoeding?
 • Wat is de meest passende toezichtstructuur voor dit fonds?
 • Welke onderwijsvorm en inhoud passen bij het opzetten en managen van The Hague Student Investment Fund?

Doelen voor 2020-2021

In de start van het studiejaar 2020-2021 hebben we onderzocht in hoeverre er behoefte of draagvlak bestaat binnen De Haagse Hogeschool voor een door studenten gemanaged investeringsfonds. In dat kader is gekeken naar vergelijkbare fondsen, hebben we sessies gehouden met interne en externe stakeholders en een startdocument opgesteld.

Voor 2020-2021 zijn er 4 doelen gesteld:

 • interesse onder studenten kweken voor het opzetten en runnen van The Hague Student Investment Fund;
 • pitch-evenement organiseren met prijzengeld;
 • funding-opties verkennen;
 • schrijven van een businessplan voor The Hague Student Investment Fund.

Doe mee!

Ben je student of alumnus van De Haagse Hogeschool, heb je een idee voor een start-up en wil je meer weten?

The Hague Student Investment Fund zoekt doorlopend enthousiaste ondernemende studenten die mee willen bouwen. Die het leuk vinden om onderdeel te zijn van dit uitdagende initiatief. Die het leuk vinden een pitch-evenement te organiseren en die veel eigen inbreng willen hebben.

Beantwoord jij aan dat profiel, neem dan contact op voor informatie en om de mogelijkheden te verkennen! Stuur een gemotiveerde e-mail met curriculum vitae naar Jan Hendrik van der Kooij, j.h.vanderkooij@hhs.nl. Ook als je al je studiepunten hebt ingevuld, is deelname mogelijk. Die biedt jou dan de kans om je netwerk uit te breiden en interessante ervaringen op te doen.

Beoogde duur van het project

Dit project is op 1 september 2019 gestart en zal naar verwachting lopen tot 31 december 2022, afhankelijk van de realisatie van het fonds.

Samenwerking

Binnen De Haagse Hogeschool werkt het lectoraat New Finance in dit project nauw samen met

 • de faculteit Business, Finance & Marketing;
 • de faculteit Technologie, Innovatie & Samenleving;
 • de faculteit IT & Design;
 • de keuzemodule Student Investment Fund, in cocreatie georganiseerd met de opleiding Accountancy.

Team

Het onderzoeksteam dat zich binnen het lectoraat New Finance bezighoudt met dit project bestaat uit de volgende personen:

 • Jan Hendrik van der Kooij
  Jan Hendrik van der Kooij leidt dit project namens het lectoraat New Finance. Hij is tevens onderzoeker bij dit lectoraat en docent Finance, Strategie en Sustainabilty bij de faculteit Business, Finance & Marketing
 • Martijn van der Linden
  Martijn van der Linden is lector New Finance.
 • Studenten
  Roy Wouters is student bij de opleiding Accountancy

  Jordi Zoun is student bij de opleiding Finance & Control
  Manita Paauw is student bij de opleiding Accountancy
  Merlijn van der Heijden is student bij de opleiding Accountancy